Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

Concept Notulen jaarvergadering 15 april 2024 van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren.

Aanwezig waren de volgende personen: Chrit en Nanny Peeters, Marleen Bokken, Betsie Nelissen – Schreuders, Nellie Schreuders,  Richa Roufs – Tummers, Dinie Pleumeekers, René Pleumeekers, Toos Schreurs – Baggen, Truus Palmen – Linssen, Melanie Ophelders, Mariet Bekkers, José Janssen – Tummers, Annie Parren – Beckers, Mattie Kiesouw – Verhage, Elly Tummers, Paola van de Ven, Jeannie Cuypers, Miep van Helden – L’Ortye, Frans en Mien Dullens, Pierre Roufs, Ed en Mariet Cremers – Schijns, Ton Jetten, Ton Klinkers, Jos Wackers,  Jos Douven, John Pörteners, Lilian de Bruijn, Bep Peters, Wil Peters, Paul Cuijpers, Cas van Heugten, Widdershoven, Henk Penders, L. Meulenberg, H. Lempens, J. van Bree, W. Schulpen en van de Winkel.

De volgende personen waren afgemeld: Annie Schreuders-Derks, Els van Mierlo, Marlies Koks, Philma Koks, Leo Hellebrekers, Bjorn Hoex, Frans Bongaerts, Eric van Hooy, Lia Spetgens, Marlies Schulpen, Truus Oosterbaan, Geert Lauvenberg, Marjo van Helvert, Alice en Jan Merry, Eric en Roos Tol

  1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en zelfs zonder microfoon deelt hij mee dat na de pauze een quiz gehouden zal worden, maar helaas kan degene die hem gemaakt heeft er door familieomstandigheden niet bij aanwezig zijn. Er wordt enig moment stilgestaan bij het overlijden van Jean Dewaide, een van de oprichters en erelid van de vereniging. De vereniging heeft van Carl Loefen vier honderd foto’s ontvangen die François Vaessen gemaakt heeft in de jaren 1920 en 1930. Dat de voorzitter samen met Ben Haerkens en Cor Voorter bezig zijn om de website te vernieuwen en het mogelijk te maken dat via een knop op de website een deel van de Liberation  Route Europe als wandel of fietsroute afgelegd kan worden.
  1. Notulen jaarvergadering 2023. Naar aanleiding van de notulen worden een aantal punten besproken die nog niet afgerond waren. Het MFC. Omdat na carnaval het nieuwe complex ter beschikking komt, hebben we de bovenverdieping van de Harmoniezaal niet ingericht voor de vereniging.

Na deze mededelingen worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

  1. Jaarverslag secretaris 2023. Een aantal zaken worden toegelicht.

Men gaat akkoord met het secretarieel jaarverslag onder dankzegging aan de secretaris.

  1. Jaarverslag Penningmeester. Jaarrekening en balans 2023.

De jaarrekening werd niet alleen in een tabel weergegeven, maar ook in sectordiagrammen, zodat het duidelijk was hoe de in en uitgaven in percentages waren. Als de gemeente een subsidie geeft voor de maquette, hebben we meer dan € 5000,- in kas, anders € 5000,-. De financiën van de  stadsgidsen (geen rechtspersoon) is een werkgroep van de Natuurvrienden en niet opgenomen in de jaarrekening

5. Kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit de volgende personen: John Pörteners, Marlies Koks en Ton Klinkers. John doet het woord en vertelt dat alles klopte bij de controle. Decharge wordt verleend. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.  John is drie jaar lid van de commissie en moet dus aftreden. Hij  krijgt een fles wijn voor zijn verdiensten. In zijn plaats wil Jos Wackers wel deelnemen voor de controle van het volgend jaar.

6. Begroting 2024. In de begroting is rekening gehouden met de Suestra avond in 2025 en is € 500,- gereserveerd voor deze avond.

7. Contributie 2025.  De contributie voor 2025 wordt gehandhaafd op € 20,-.

8. Bestuursverkiezing. In de loop van het jaar heeft de penningmeester, Hans van Engeland zijn taak neergelegd. Wel blijft hij doorgaan met de genealogie. Volgens schema moeten de secretaris en lid 2 dit jaar aftreden. Lid 2 is Richa Roufs – Tummers. Zij heeft na lang aarzelen toch besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter overhandigd haar een kleine attentie voor al haar werk. De secretaris wordt herkozen. Vervolgens vraagt de voorzitter of er mensen zijn die in het bestuur willen zitten. Niemand reageert. Daarom zal het bestuur in de loop van het jaar mensen vragen of ze in het bestuur willen zitten.

9. Reisprogramma 2024. Op zaterdag 11 en zondag 12 mei gaan we onder leiding van Chrit Peeters naar Wyck – Maastricht. Info is te vinden in de Heemklank en op de website. Aanmelden voor 5 mei bij de secretaris.

10. Rondvraag en sluiting. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Na de pauze volgt er een quiz.
De quiz bestaat uit 35 dia’s, waarop allerlei voorwerpen te zien zijn uit vroeger tijden. De leden moeten een antwoord aankruisen op een antwoordvel. Bij elke dia zijn er  drie keuzemogelijkheden. Het is best moeilijk. Na afloop wordt er gecorrigeerd en niemand heeft 30 of meer antwoorden juist. Twee mensen hebben er 27 juist. Er wordt geloot om de hoofdprijs. Bij 26 juiste antwoorden hebben drie leden. Er wordt weer geloot.

De avond wordt om 21.50 uur afgesloten onder veel applaus.

Jac van de Winkel, 16 april 2024.