Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

Privacyverklaring van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren

De vereniging Natuurvrienden, gevestigd te Susteren, verwerkt persoonsgegevens van leden en andere relaties. In deze privacyverklaring willen wij u graag informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die direct of indirect iets over die persoon zeggen zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, woonplaats, geboortedatum, data ingang en beëindiging van de relatie.
 2.  Van wie verwerkt de Vereniging van Natuurvrienden Susteren persoonsgegevens? 
   Vereniging van Natuurvrienden Susteren verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) relaties zoals leden, personen die lid willen worden en voormalige leden van Natuurvrienden, bezoekers van website(s) van Natuurvrienden, ontvangers van de Nieuwsbrief en van personen met wie Natuurvrienden anderszins een relatie heeft, wilt krijgen of gehad heeft.
 3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
  Het bestuur van Vereniging van Natuurvrienden Susteren is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkte groep van personen door of namens het bestuur voor zover dat noodzakelijk of wenselijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn de ledenadministratie, de financiële administratie, berichtgeving aan de leden en belangstellenden, het registreren van bezoeken aan de website(s) en het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten.
 5. Waarvoor verwerkt Vereniging van Natuurvrienden Susteren uw persoonsgegevens? 
  Vereniging van Natuurvrienden Susteren verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder:
  – om een relatie met u als lid of een andere relatie met u te kunnen aangaan; 
  – om de relatie met u te onderhouden;
  – voor aankondigingen van activiteiten (bv. lezingen, vergaderingen), tentoonstellingen en verschijnen van boeken;
  – voor de bedrijfsvoering van Vereniging van Natuurvrienden Susteren;
  – om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen; 
  – voor statistische, wetenschappelijke en historische doeleinden en voor archiveringsdoeleinden;
  – voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten;
  – indien Vereniging van Natuurvrienden Susteren die faciliteit biedt: u de mogelijkheid te geven een account aan te maken;
  – voor registratie van bezoeken aan een website van Natuurvrienden.
 6. Verwerkt Vereniging van Natuurvrienden Susteren ook bijzondere persoonsgegevens? 
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals over gezondheid, religie of levensovertuiging, etnische afkomst en ras. Vereniging van Natuurvrienden Susteren verwerkt dergelijke gegevens niet.
 7. Hoe gaat Vereniging van Natuurvrienden Susteren om met uw persoonsgegevens? 
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, bewaard en beveiligd en uitsluitend gebruikt door daartoe bevoegde personen voor de hiervoor omschreven doelen. Degenen die toegang hebben tot uw gegevens zijn tot geheimhouding daarvan verplicht.
  Vereniging van Natuurvrienden Susteren houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Nederlandse wet- en regelgeving en de privacyverklaring van Natuurvrienden.
 8. Welke rechten heeft u?
  U heeft recht
  – op inzage in uw persoonsgegevens;
  – op wijziging van onjuiste gegevens en aanvulling van ontbrekende gegevens;
  – in bepaalde gevallen: op beperking van de verwerking;
  – om uw toestemming voor verwerking in te trekken;
  – om bezwaar te maken tegen verwerking.
  Als u van een recht gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur van Vereniging van Natuurvrienden Susteren. Natuurvrienden kan u vragen een geldig identiteitsbewijs of een kopie daarvan over te leggen.
 9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
  Vereniging van Natuurvrienden Susteren bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar niet langer dan twee jaar nadat uw relatie met Natuurvrienden is beëindigd, behalve voor de onder punt 5 onder f vermelde doeleinden.
 10. Waar kunt u terecht voor vragen of klachten?
  Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur. Voor klachten kunt u zich wenden tot het bestuur. Een klacht kunt u schriftelijk via de secretaris indienen.
  Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
 11.  Contactgegevens bestuur en secretaris
  Postadres: Feurthstraat 25 Susteren
  E-mailadres: NatuurvriendenSusteren@gmail.com
  Telefoon: 06 18295576

Deze privacyverklaring is vastgesteld door het bestuur van Vereniging van Natuurvrienden Susteren in zijn vergadering van 12 juni 2018